image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 14
  • Trong tuần: 661
  • Tất cả: 45597
Đăng nhập
BÁC HỒ VỚI CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Việt Nam chúng ta đã có sự lựa chọn dứt khoát đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga. Đi theo Lê Nin, ba năm sau vào ngày 30/12/1920 Nguyễn Ái Quốc là một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Đảng xã hội Pháp lần thứ 5. Ngày ấy Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản Việt Nam đầu tiên tại Đảng Cộng sản Pháp, đệ tam Quốc tế. Anh Nguyễn từ chỗ chủ nghĩa yêu nước chính thức đến với chủ nghĩa Lê - nin, hiểu sâu sắc ý nghĩa lịch sử thế giới, đối với cách mạng tháng Mười Nga và đem điều đó nói rõ với nhân dân ta. Người đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng 5 châu thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức bóc lột trên trái đất”. Trong lịch sử loài người chưa từng có một cuộc cách mạng nào có ý  nghĩa to lớn và sâu xa như thế.

Anh-tin-bai

Cách mạng tháng Mười Nga mở đường cho Cách mạng Việt Nam

          Cách mạng tháng Mười Nga đã thức tỉnh nhân loại chỉ dẫn con đường phát triển trong kỷ nguyên mới của xã hội loài người. Bài học to lớn của cuộc cách mạng tháng Mười Nga là sau khi lật đổ Chính phủ Tư sản thì lập tức thiết lập chính quyền của Nhân dân lao động, Nhà nước kiểu mới chưa từng có trong lịch sử. Chính phủ công nông binh do lãnh tụ V.I Lê- nin đứng đầu đã công bố hai sắc lệnh nổi tiếng về Hòa bình và Ruộng đất. Công bố những chính sách cơ bản như quốc hữu hóa nhà máy, công xưởng do công nhân làm chủ, thực hiện ngày làm việc tám giờ, giáo dục, chữa bệnh không mất tiền, nam nữ bình đẳng, các dân tộc bình đẳng, bảo hiểm xã hội, tự do tín ngưỡng. Đó là những hình ảnh đầu tiên của chế độ mới tạo nên động lực to lớn trong việc bảo vệ và xây dựng nước Nga Xô Viết.

          Ánh sáng của cách mạng tháng Mười, ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin đã soi rọi con đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tiếng sấm cách mạng ấy thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước hướng về Liên Xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của chủ nghĩa Mác - Lê nin” (HCM sđđ T2 Tr272). Có thể nói, không có cách mạng tháng Mười thì cách mạng Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng, vẫn trong tình hình đen tối không có đường ra”.

          Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” xuất bản năm 1927, Người giới thiệu sâu sắc các cuộc cách mạng trên thế giới đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Chỉ có đi theo con đường cách mạng tháng Mười, con đường duy nhất đúng đắn, cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập tự do thực sự. Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa là cuộc cách mạng Vô sản thứ hai, sau thắng lợi cách mạng tháng Mười. Nói về ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười đối với cách mạng tháng Tám Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác - Lê - nin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường mà Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười vĩ đại đã vạch ra” được sự cổ vũ và giúp đỡ của Liên Xô quê hương cách mạng tháng Mười… Việt Nam đã đánh thắng hai đế quốc to Pháp và Mỹ. Thắng lợi mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam đã kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Với thắng lợi đó cách mạng Việt Nam đã chuyển sang giai đoạn mới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đi theo con đường do Lê -nin vĩ đại vạch ra, con đường cách mạng tháng Mười, Nân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với cách mạng tháng Mười, đối với Lê - Nin vĩ đại… là vô cùng sâu sắc”.

          Trong tư tưởng của Bác mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều chịu tác động của cách mạng tháng Mười Nga: “Kinh nghiệm bản thân của Việt Nam chứng tỏ rằng chính là nhờ Đảng của những người Bôn - sê - vích và của cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười Nga vĩ đại mà ở Việt Nam có một đảng Mác - Xít - Lê - nin - nít đặc biệt Bác rất coi trọng việc vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của cách mạng Tháng Mười Nga vào thực tế cách mạng Việt Nam, Bác không chỉ căn dặn nhân dân ta mà còn tuyên bố với bạn bè quốc tế rằng: “Kinh nghiệm của cách mạng Tháng Mười là ngôi sao đưa đường cho chúng tôi trong sự nghiệp xây dựng một cuộc đời hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam”. Quan điểm trên của Bác đã giúp Đảng ta nhận thức đúng đắn rằng: Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của thời kỳ đổi mới có mối liên hệ biện chứng với con đường cách mạng tháng Mười Nga. Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê - nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Đảng và nhân dân ta đã từng bước hiện thực hóa con đường mà Bác Hồ đã lựa chọn, đó là con đường cách mạng Tháng Mười Nga.

          Thành công đó là nhờ sự kết hợp chặt chẽ lòng yêu nước với tinh thần quốc tế vô sản trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Theo tinh thần của Bác Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cây của các nước trên thế giới, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế vì mục tiêu chung của nhân loại là hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, phát triển kinh tế xã hội với mục tiêu “Công bằng, dân chủ và văn minh”.

Hà Lạc