image banner
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 44
  • Trong tuần: 691
  • Tất cả: 45627
Đăng nhập
XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ TIN CẬY CỦA CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN, NHÂN DÂN TỈNH NHÀ

Thưa các đồng chí!

Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuy có nhiều khó khăn, nhưng được sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ của HĐND, UBND và các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi trong tỉnh, cùng sự chỉ đạo của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An đã đoàn kết, vận động, tập hợp hội viên Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Nổi bật là:

Các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia tích cực, đạt hiệu quả cao nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Phối hợp thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Tích cực tuyên truyên, vận động, hướng dẫn hội viên và Nhân dân tham gia đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch và các quan diêm sai trái, phản động. Phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, các tệ nạn xã hội. Tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XĨI, khoá XIII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tường, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Anh-tin-bai

Đ/c Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đã tổ chức, động viên các Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo và làm giàu chính đáng, hợp pháp, nâng cao đời sống của hội viên; góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh nhà. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong tỉnh, động viên Cựu chiến binh, Cựu quân nhân thực hiện các chương trình, các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, nhất là "Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; "Toàn  dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; "Cựu chiến binh Việt Nam tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông", phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, nhất là đại dịch covid-19....

Các cấp Hội đã luôn chăm lo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, kịp thời củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng. Chủ động xây dựng bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo các quy định của Đảng, của cấp ủy các cấp và hướng dẫn của TW Hội. Công tác phát triển hội viên, tập hợp Cựu quân nhân đạt nhiều kết quả tích cực. Phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Những kết quả trên đây đã khẳng định Hội CCB tỉnh Nghệ An xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội tin cậy của cấp ủy, chính quyền, là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc, được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tin yêu. Thay mặt lãnh đạo Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng Hội Cựu chiến binh tỉnh và toàn thể anh, chị, em Cựu chiến binh, Cựu quân nhân đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2017-2022.

Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đối với Hội Cựu chiến binh tỉnh; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, tổ chức Hội tiếp tục nhận được sự quan tâm hơn nữa của các đồng chí. Nhất là bảo đảm chế độ chính sách (phụ cấp công vụ) cho Chủ tịch Hội CCB cấp cơ sở xã, phường, thị trấn hưởng chế độ hưu trí tham gia công tác Hội, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 92/2009 và Nghị định số 34/2019/CP của Chính phủ…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 5 năm qua hoạt động của Hội vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế như trong báo cáo đã nêu. Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam hoan nghênh và đánh giá cao tính chiến đấu, phê và tự phê của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An khóa VI. Tôi đề nghị Đại hội tập trung phân tích sâu sắc cả những thành công và chưa thành công, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Hội và địa phương.

Thưa các đồng chí!

Đại Hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An lần này diễn ra trong thời điểm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh những thời cơ thuận lợị và khó khăn thách thức đan xen. Ngoài những khó khăn chung của đất nước, nhân dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An còn có những khó khăn riêng; Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, dân số đông, vừa có đường biên giới dài lại vừa có bờ biển, là tỉnh có khí hậu khắc nghiệt; Tình hình an ninh biên gới, an ninh nội địa còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu, nhiệm kỳ 2022- 2027 mà báo cáo của Ban Chấp hành Hội đã nêu trong Đại hội, đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây :

Một là : Đề nghị Đại hội quán triệt sâu sắc nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, tiếp tục động viên các thế hệ hội viên Cựu chiến binh phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống của Cựu chiến binh Việt Nam: “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới” tích cực tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ Xã hội Chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân. Đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của toàn Hội, đòi hỏi các tổ chức Hội và cán bộ, hội viên trong tỉnh bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Hai là: Không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường; khai thác, phát huy có hiệu quả các nguồn lực để giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Tôi đề nghị Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, kết quả phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” của những năm vừa qua, tìm ra giải pháp phù hợp để tiếp tục đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc. Tập trung nhân rộng các mô hình Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào, đồng chí còn gặp khó khăn.

Ba là: Tiếp tục tuyên truyền, học tập làm rõ tính chất, mục đích và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Hội để cán bộ, hội viên và Nhân dân hiểu được vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội CCB Việt Nam, từ đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong thực thi chức trách, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác vận động, tập hợp quần chúng Nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước do Đảng lãnh đạo. Tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào của địa phương, nhất là các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hỏa”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, “chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới ”, “Vì người nghèo”, khắc phục hậu quả thiên tai... Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; chống mọi biểu hiện tiêu cực trong thực hiện chính sách đối với người có công. Đồng thời, thường xuyên chăm lo việc tập hợp, phát huy vai trò của Cựu quân nhân.

Bốn là: Bằng tâm huyết và sự từng trải của mình, các thế hệ Cựu chiến binh tiếp tục góp phần giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Đây là một nhiệm vụ, là trách nhiệm, tình cảm của Hội, của Cựu chiến binh đối với thanh, thiếu niên. Muốn làm được điều đó, trước hết các đồng chí Cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình để giáo dục con, cháu, xây dựng gia đình văn hóa, nêu gương sáng cho lớp trẻ noi theo.

Năm là: Các cấp Hội cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến kịp thời những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đến Cựu chiến binh. Thường xuyên giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; lựa chọn, bố trí những người thực sự có phẩm chất, năng lực, có uy tín, nhiệt tình và tâm huyết tham gia công tác Hội, nhất là ở cơ sở. Thường xuyên xây dựng và nâng cao chât lượng hoạt động của tổ chức Hội, đặc biệt là các tổ chức Hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng biển...; làm tốt công tác Kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp, tác phong công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ các cấp Hội. Tích cực, chủ động sâu sát cơ sở; tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, các khâu đột phá. Quan hệ phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng tổ chức Hội.

Cùng với việc phát huy trí tuệ, đóng góp xây dựng Nghị quyết Đại hội, các đại biểu còn có nhiệm vụ là sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết bầu vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam  lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là nội dung hết sức quan trọng, góp phần đến sự thành công của Đại hội. Vì vậy, mỗi đại biểu hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất vì lợi ích chung, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong bầu cử. Sau Đại hội Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa mới cần kịp thời tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các Chương trình hành động, kế hoạch công tác, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.