image banner
  • Cơ cấu tổ chức

    Cục Thống kê tỉnh Nghệ An được tổ chức thành hệ thống dọc 2 cấp theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất: